Zákon o ekologické likvidaci vozidel

Majitelům silničních vozidel, kteří se jich chtějí pro jejich stáří nebo fyzický stav zbavit a zároveň potřebují vyřídit jejich trvalé vyřazení z evidence motorových vozidel, ukládá zákon povinnost nechat provést jejich ekologickou likvidaci. V praxi to znamená, že takové vozidlo s ukončenou životností musí být bezpečně předáno do sběrny autovraků, do rukou oprávněného provozovatele ekologické likvidace. 

Po převzetí autovraku je oprávněnou firmou vystaveno potvrzení o ekologické likvidaci - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Bývalý majitel nebo provozovatel vozidla tak získává potřebný doklad pro příslušný dopravní úřad. 

MILATA - certifikovaný provozovatel ekologické likvidace autovraků.

 

Autovrak je nebezpečný odpad

 

Nakládání s autovraky se řídí především zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon silně ovlivňuje a řídí služby v oblasti likvidace autovraků, a tak pomáhá lépe chránit životní prostředí. Dle tohoto zákona se autovraky řadí do kategorie nebezpečných odpadů. S nebezpečnými odpady musí být náležitě zacházeno.

Nepoužívané vozidlo nebo odstavený autovrak se stává odpadem. Každý, kdo se zbavuje takového automobilu = odpadu, je povinen jej odevzdat pouze osobám, které jsou pověřenými provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Majitel motorového nebo přípojného vozidla je povinen doložit způsob jeho zániku. Není možné si nepoužívané vozidlo ponechat nebo jej rozebrat na náhradní díly a současně požadovat jeho trvalé vyřazení z evidence. 

U autovraku, který nebyl trvale vyřazen z evidence silničních vozidel (nedošlo k zápisu zániku silničního vozidla) není možné ukončit zákonné pojištění

Než dojde k předání vozidla na likvidaci oprávněné firmě, je jeho vlastník nebo provozovatel povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí, ani nenaruší estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny.

 

Ekologickou likvidaci vyřídíte na naše náklady

 

I přesto, že zákon ukládá povinnost majitelům motorových vozidel žádajících o trvalé vyřazení z evidence provést takzvanou ekologickou likvidaci na vlastní náklady, tak s námi se dalších finančních výdajů obávat nemusíte. Ekologickou likvidaci kompletního autovraku provedeme zdarma včetně odvozu z místa, kde se vozidlo nachází. 

MILATA - bezplatná ekologická likvidace s odtahem a bonusem navíc.

 

 

Legislativa v oblasti sběru a zpracování autovraků

 

Ekologická likvidace vozidel je proces vyřazování vozidel z provozu (technologická část) a evidence (administrativní část). Pro dosloužilá vozidla a autovraky legislativa hojně užívá termín „vozidlo s ukončenou životností“.

Hlavním účelem ekologické likvidace je efektivní stahování nebezpečných odpadů z životního prostředí. Dalším cílem je pak dosahování požadovaného stupně recyklace materiálů z vozidel s ukončenou životností.

Legislativa v oblasti sběru a zpracování autovraků vychází z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která byla implementována do české legislativy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tyto dva dokumenty jsou základními a stěžejními dokumenty ekologické likvidace vozidel. Vozidla s ukončenou životností jsou touto legislativou řazeny do kategorie nebezpečných odpadů. Protože je nezbytné, aby bylo s nebezpečnými odpady náležitě zacházeno, jsou majitelé vozidel s ukončenou životností nuceni předávat autovraky pouze autorizovaným zpracovatelům

 

Platit za ekologickou likvidaci ano nebo ne?

Majitelé autovraků za ekologickou likvidaci neplatí. Zákon zakazuje zpracovatelům ukládat poplatek za jejich ekologickou likvidaci, ale to platí pouze u kompletních vozidel. U nekompletního vraku může provozovatel ekologické likvidace požadovat po jeho majiteli finanční náhradu za důležité chybějící části. Zde jsou řešeny ty chybějící části, které jsou nebezpečným odpadem nebo jsou nebezpečným odpadem znečištěny. Pro naplnění cílů ekologické likvidace není kompletnost autovraků opomíjena.

U předaných kompletních vozidel s ukončenou životností jsou naopak zpracovateli autovraků běžně k ekologické likvidaci vypláceny finanční a jiné bonusy.

 

Právní předpisy ČR

 

Nejdůležitějšími českými závaznými předpisy v oblasti sběru a zpracování autovraků jsou:

Postup při odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace upravuje:

Problematiku podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, zápisů změn v registru silničních vozidel, včetně zápisu zániku silničního vozidla upravuje:

 

EKO likvidace vozu u oprávněného zpracovatele

 
  • Náklady na ekologickou likvidaci autovraku přebírá společnost MILATA s.r.o.
  • Potřebné potvrzení o převzetí autovraku vystavujeme bezplatně v okamžiku předání vozu.
  • Pokud není technicky možné dodat autovrak do sběrny, zajistíme jeho bezplatný odtah.
  • K odevzdání autovraku k ekologickému zpracování motivujeme jeho majitele zajímavým finančním bonusem.
  • Ekologicky likvidujeme také automobily již vyřazené z evidence motorových vozidel. 
  • Se zpracováním autovraků máme mnoholeté zkušenosti, využívámé moderní postupy a technologie.
  • Víme, jak co nejšetrněji naložit s autovrakem - ochrana životního prostředí je pro nás vysokou prioritou.
  • Společnost MILATA s.r.o. je oprávněnou firmou s povolením krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
  • Jsme v programu MA ISOH Ministerstva životního prostředí ČR - zde naleznete pouze schválená autovrakoviště.
  • Splňujeme veškerá přísná nařízení a provádíme ekologickou likvidaci dle norem.

Nezapomínejte! Pokud vlastníte vozidlo a nepřejete si jej dále provozovat, prodej vzhledem k jeho stavu již není možný, máte podle zákona povinnost jej nechat ekologicky zlikvidovat.

 

S podporou pro zpracování vyřazených vozidel

 

Ekologické zpracování autovraků je spolufinancováno Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Mapa odtahy

Pro autovrak ZDARMA přijedeme. Vše je vyřízeno při předání vozu.

Hodnocení naší firmy

Dlouhodobý průměr hodnocení na Google.com a Firmy.cz.

Ověřené vrakoviště Milata

MILATA s.r.o. je prvním ověřeným provozovatelem eko likvidace pro Severní Moravu a Slezsko.

Likvidace aut Milata od roku 1992